Tuyển Dụng Chỉ huy trưởng/ Giám sát công trình / Shopdrawing/Quản lý dự án M&E

Tuyển Dụng Chỉ huy trưởng/ Giám sát công trình / Shopdrawing/Quản lý dự án M&E

Tuyển Dụng Chỉ huy trưởng/ Giám sát công trình / Shopdrawing/Quản lý dự án M&E

Tuyển Dụng Chỉ huy trưởng/ Giám sát công trình / Shopdrawing/Quản lý dự án M&E

Tuyển Dụng Chỉ huy trưởng/ Giám sát công trình / Shopdrawing/Quản lý dự án M&E
Tuyển Dụng Chỉ huy trưởng/ Giám sát công trình / Shopdrawing/Quản lý dự án M&E

Tuyển Dụng Chỉ huy trưởng/ Giám sát công trình / Shopdrawing/Quản lý dự án M&E

TUYỂN DỤNG

1.1 Giám sát công trình M&E/ Chỉ huy trưởng

Can repair construction schedule. Ability to read, understand and analyze construction drawings and electric drawings/Có thể sửa chữa tiến độ thi công, có khả năng đọc, hiểu và phân tích bản vẽ thi công và bản vẽ điện

Supervision of electrical construction work/ Giám sát thi công các công trình

Material estimation/ Quản lý vật tư thi công.

Manage power system on-site projects to fulfill the contractual requirements and maximize project margin/ Quản lý các dự án hệ thống điện tại chỗ để đáp ứng các yêu cầu hợp đồng và tối đa hóa biên dự án

Communicate with customers' site representative to ensure smooth progress and secure project schedule/Giao tiếp với đại diện trang web của khách hàng để đảm bảo tiến độ thuận lợi và tiến độ dự án an toàn

Prepare and submit periodical project reports to management and client/ Chuẩn bị và gửi báo cáo dự án định kỳ cho quản lý và khách hàng
Other related works (if any) will be discussed during the interview/ Các công việc liên quan khác (nếu có) sẽ được trao đổi lúc phỏng vấn.
Làm việc tại công trình

1.2. Quản lý dự án

Responsible for management of MEP projects/ Chịu trách nhiệm và quản lý các dự án MEP
Making project risk register & analysis, project execution plan, schedule at projects/Lập sổ đăng ký và phân tích rủi ro dự án, kế hoạch thực hiện dự án, tiến độ tại dự án

Preparing progress control, methods of statements, HSSE procedures, inspection procedures & handover documents at construction stage/
Chuẩn bị kiểm soát tiến độ, trình bày báo cáo, quy trình HSSE, quy trình kiểm tra & bàn giao tài liệu ở giai đoạn thi công

Arrange and liaise with Clients' representatives and/ or Main Construction and control sub-construction & vendor/ Sắp xếp và liên lạc với đại diện của Khách hàng và / hoặc nhà thầu chính, kiểm soát nhà thầu phụ và nhà cung cấp.

Manage power system on-site projects to fulfill the contractual requirements and maximize project margin/Quản lý hệ thống điện tại chỗ để đáp ứng các yêu cầu hợp đồng và tối đa hóa biên dự án

Prepare and submit periodical project reports to management and client/Chuẩn bị và gửi báo cáo dự án định kỳ cho quản lý và khách hàng
Work independently and be able to manager sub-contractors/Làm việc độc lập và có thể quản lý các nhà thầu phụ/

Making project risk register & analysis, project execution plan, schedule at projects/Lập sổ đăng ký và phân tích rủi ro dự án, kế hoạch thực hiện dự án, tiến độ tại dự ánLập sổ đăng ký và phân tích rủi ro dự án, kế hoạch thực hiện dự án, tiến độ tại dự án

1.3 Nhân viên shopdrawing

- Giám sát kỹ thuật, an toàn tại công trường cho các công trình điện

Technical & Safety supervise at site for Electrical works.

- Thực hiện bản vẽ hệ thống điện

Make shop drawing and as-built drawing at site

- Soạn thảo tài liệu, văn bản bàn giao, hướng dẫn vận hành, chạy thử, v.v...

Make documents, hand over documents, operating instruction, test run ….

- Bảo trì, đảm nhiệm các công việc phát sinh sau khi hoàn công công trình chính theo yêu cầu khách hàng

Maintenance, do any work arising after main work for construction that client request

- Các công việc khác sẽ thảo luận khi phỏng vấn

Others will be discussed during the interview


Vui lòng gửi CV về email: vinagi.vn@gmail.com

Bài viết khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Đăng ký
Top